Reinforced PVC pressure hoses

Reinforced PVC pressure hoses

GENERAL TECHNICAL DATA
Pressure hose internal Ø 6 mm
Ø 9 mm
Ø 12.5 mm
Ø 16 mm in 50 m sections
Polyurethane hose external Ø 4 mm
Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm in 50 m sections
Poly-amide hose external Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm in 50 m sections
г. Алматы